Sažetak Odluke Komisije od 29. travnja 2014. povezan s postupkom na temelju članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 54. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39939 – Samsung – Provedba standardnih osnovnih patenata za UMTS) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2891 završna verzija)