2014/133/ES: 2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo atmetamas atsisakymas išduoti autorizacijos liudijimus biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra bromadiolono, apie kurį pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1362) Tekstas svarbus EEE