Υπόθεση T-817/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016 — Zoofachhandel Züpke κ.λπ. κατά Επιτροπής [Εξωσυμβατική ευθύνη — Υγειονομικός έλεγχος — Μέτρα κατά της γρίπης των πτηνών — Απαγόρευση εισαγωγής στην Ένωση αιχμαλωτισθέντων άγριων πτηνών — Κανονισμός (ΕΚ) 318/2007 και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 139/2013 — Κατάφωρη παράβαση κανόνων δικαίου που απονέμουν δικαιώματα στους ιδιώτες — Πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων της εξουσίας εκτιμήσεως — Αναλογικότητα — Καθήκον επιμέλειας — Άρθρα 15 έως 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων]