Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2460 της Επιτροπής, της 30ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όσον αφορά τον κατάλογο των εργαστηρίων αναφοράς της Ένωσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$