Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/193 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)