Γραπτή ερώτηση E-1303/08 υποβολή: Richard Seeber (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόμ