Υπόθεση C-431/20 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 ο Carlo Tognoli κ.λπ. κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 3 Ιουλίου 2020 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 έως T-462/19, T-464/19, T-469/19 και T-477/19, Tognoli κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου