Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/95 (2021. gada 28. janvāris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2020/592 par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē