Регламент (ЕС) 2018/1719 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“