Υπόθεση C-632/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Ιουλίου 2018 [αίτηση του Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Dyson Ltd, Dyson BV κατά BSH Home Appliances NV [Προδικαστική παραπομπή — Λιανική πώληση ηλεκτρικών σκουπών — Ενεργειακό σήμα — Οδηγία 2010/30/ΕΕ — Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 665/2013 — Ηλεκτρικές σκούπες — Απεικόνιση άλλων συμβόλων — Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές — Προστασία των καταναλωτών — Οδηγία 2005/29/ΕΚ — Άρθρο 7 — Απουσία διευκρινίσεως περί των συνθηκών υπό τις οποίες μετράται η ενεργειακή απόδοση — Παραπλανητική παράλειψη]