Komunikat Komisji – Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej