Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z  11. mája 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach Text s významom pre EHP