Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 938/85 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1985 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για την ισοπροπυλαμίνη και τα άλατα αυτής, της διακρίσεως 29.22 Α ex ΙΙΙ του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Ρουμανίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3562/84 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων