Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta