Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1745 της Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2019 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα σημεία επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας L, την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τον εφοδιασμό με υδρογόνο για οδικές μεταφορές και με φυσικό αέριο για οδικές και πλωτές μεταφορές και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/674 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)