Υπόθεση C-560/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Ισπανία) στις 23 Ιουλίου 2019 – GT κατά Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.