90/640/EEG: Beschikking van de Raad van 3 december 1990 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd een afwijking van de artikelen 14 en 15 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting toe te passen voor Sowjet-troepen die op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland zijn gelegerd