Vec T-421/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020 – Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MUSIKISS – Staršia slovná a obrazová ochranná známka Spojeného kráľovstva KISS – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu – Prechodné obdobie – Rozhodnutie odvolacieho senátu vrátiť vec námietkovému oddeleniu – Prípustnosť – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)]“)