Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП