Vec C-33/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Rakúsko) – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Služby na vnútornom trhu — Smernica 2006/123/ES — Pracovné právo — Vysielanie pracovníkov na účely vykonávania prác v oblasti stavebníctva — Vyhlásenie týkajúce sa pracovníkov — Uchovanie a preklad mzdových dokladov — Pozastavenie platieb — Poskytnutie zábezpeky príjemcom služieb — Zabezpečenie prípadnej pokuty uloženej poskytovateľovi služieb)