P8_TA(2019)0007 Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) P8_TC1-COD(2018)0101 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om genomförande av bilaterala skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa handelsavtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer