Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 52, 2008m. vasaris 27d