Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 233/2012, της 7ης Δεκεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών