Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/876 av den 1 juni 2016 om fastställande av den eller de tilldelningskoefficienter som ska tillämpas på de kvantiteter som avses i importlicensansökningar som lämnas under perioden 20 maj 2016–27 maj 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnas genom genomförandeförordning (EU) 2015/2081 för vissa spannmål med ursprung i Ukraina (EUT L 145, 2.6.2016)