Дело C-12/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 март 2016 г. — Европейска комисия/Република Малта (Неизпълнение на задължения от държава членка — Социална сигурност — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 46б — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 54 — Пенсии за старост — Правила за ненатрупване — Лица, получаващи пенсия за старост по националната пенсионна схема и пенсия на държавен служител по схемата на друга държава членка — Намаляване на размера на пенсията за старост)