Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9966 — EQT / Colisée) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)