Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1882 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2019 για την προκήρυξη διαγωνισμών για το ποσό της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου