Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 15/06