Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8493 — Deere & Company/Wirtgen) (Текст от значение за ЕИП. )