Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ***I Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))