Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 307, 2010m