Vec C-280/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Harju Maakohus – Estónsko) – Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 9 ods. 3 a článok 102 ods. 1 — Povinnosť súdu pre ochranné známky Európskej únie vydať príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v porušovaní — Neexistencia návrhu na vydanie takéhoto príkazu — Pojem „osobitné dôvody“ na nevydanie takéhoto zákazu — Pojem „primeraná náhrada škody“ za konanie po uverejnení prihlášky ochrannej známky Európskej únie a pred uverejnením zápisu takejto ochrannej známky)