TITJUR Stanovisko generálneho advokáta Mazák prednesené 26. októbra 2011. # Alexandre Achughbabian proti Préfet du Val-de-Marne. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Cour d'appel de Paris - Francúzsko. # Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti- Smernica 2008/115/ES - Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín - Vnútroštátna právna úprava ukladajúca v prípade neoprávneného pobytu trest odňatia slobody a pokutu. # Vec C-329/11. Achughbabian