Дело C-541/14 P: Определение на Съда (шести състав) от 21 април 2016 г. — Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Европейска комисия, Кралство Дания, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA) (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Право на съдебна защита — Процесуална легитимация — Физически или юридически лица — Държавни помощи — Решение, с което схема за помощи е обявена за съвместима с вътрешния пазар — Акт, който засяга лично жалбоподателя — Подзаконов акт, който не съдържа мерки за изпълнение)