Υπόθεση C-573/19: Προσφυγή της 26ης Ιουλίου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας