Υπόθεση C-328/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 19 Απριλίου 2019 — Porin kaupunki