Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF om fusioner af aktieselskaber og Rådets direktiv 82/891/EØF om spaltning af aktieselskaber for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))