Κρατική ενίσχυση — Γερμανία — Κρατική ενίσχυση C 28/08 (πρώην N 345/06) — Πριμοδότηση ΜΜΕ για επένδυση που πραγματοποιεί η M.A.L. Magdeburger Artolith GmbH — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)