Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))