2014/627/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 , σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2012