1993 m. kovo 15d. Tarybos Reglamentas (EEB) nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje