Vec C-600/18: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cestná doprava – Články 91 a 92 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 – Článok 32 ods. 3, článok 33 ods. 1 a článok 41 ods. 1 – Porušenie pravidiel týkajúcich sa používania tachografov – Povinnosť členských štátov stanoviť účinné, odrádzajúce a nediskriminačné sankcie – Usadené a neusadené malé a stredné podniky – Rozdielne zaobchádzanie)