kohtuasi C-600/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. septembri 2019. aasta otsus (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – UTEP 2006. SRL versus Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Eelotsusetaotlus – Autovedu – ELTL artiklid 91 ja 92 – Määrus (EL) nr 165/2014 – Artikli 32 lõige 3, artikli 33 lõige 1 ja artikli 41 lõige 1 – Sõidumeerikute kasutamise eeskirjade rikkumine – Liikmesriikide kohustus näha ette tõhusad, hoiatavad ja mittediskrimineerivad sanktsioonid – Residendist ja mitteresidendist väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – Ebavõrdne kohtlemine)