Дело C-600/18: Решение на Съда (осми състав) от 26 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Преюдициално запитване — Автомобилен транспорт — Членове 91 и 92 ДФЕС — Регламент (ЕС) № 165/2014 — Член 32, параграф 3, член 33, параграф 1 и член 41, параграф 1 — Нарушения на правилата относно използването на тахограф — Задължения за държавите членки да предвидят ефективни, възпиращи и недискриминационни санкции — Установени и неустановени малки и средни предприятия — Диференцирано третиране)