Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/122 zo 16. januára 2020 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými o zmene príloh I a II k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi mexickými o vzájomnom uznávaní a ochrane označení alkoholických nápojov