Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1835 30. oktoober 2019, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7815 all) (Ainult bulgaaria-, hispaania-, hollandi-, horvaadi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, leedu-, malta-, portugali-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)