ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Εισηγητής: Miguel Viegas