/* */

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. apríla 2015.#Minister Finansów proti Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Prenájom nehnuteľnosti – Dodávka elektrickej energie, tepla a vody, ako aj odvoz odpadu – Zmluvy medzi prenajímateľom a dodávateľmi týchto tovarov a služieb – Služby poskytnuté nájomcovi, ktoré sa považujú za uskutočnené prenajímateľom – Poplatky za služby spojené s nájmom – Stanovenie základu dane – Možnosť zahrnúť poplatky za služby spojené s nájmom do základu dane služieb prenájmu – Transakcia pozostávajúca z jediného plnenia alebo viacerých samostatných plnení.#Vec C-42/14. Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. apríla 2015