2011/777/ΕΕ, Ευρατόμ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011 , με την οποία εξουσιοδοτείται η Ρουμανία να χρησιμοποιεί ορισμένες κατά προσέγγιση εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8627]