Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/628 (2019. gada 8. aprīlis) par konkrētu dzīvnieku un preču oficiālo sertifikātu paraugiem un ar ko attiecībā uz minētajiem sertifikātu paraugiem groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 131, 2019. gada 17. maijs)